HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 37

JPEG (Deze pagina), 597.01 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

" A E I E/'ïfm w ___ _‘,,->-<·..
li

35
l opgevvektheid en geen lust 0m te spreken; ’t verveelt mij
j en in beginsel ben ik tegen voorlezingen. lndien ik dus
L het woord ga voeren, dan doe ik het in strijd met
jl mijne ideen, à contre coeur, met een vermoeid en ziek
_ lichaam, met een ontstemd gemoed en alléén om van
ieder uwer f1.50 in ontvangst te nemen, daar ik in
groote geldelijke verlegenheid verkeer" - wanneer men
_ aldus aanvangt (en Multatuli heeft het gedaan), dan
"' zou men overal elders dan in het zoetsappige Rotter-
‘ dam gevaar loopen uitgetloten te worden. lk geloof
j niet dat ergens ter wereld zulk eene eynieke onbe-
houwenheid ongestraft zou blijven. Men moet tevens
M bedenken dat een spreker, die op de voren omschre-
ven wijze zijn geldnood blootlegt, aan het publiek het
1·echt schenkt na te gaan, waaraan die geldnood te wij-
ten is. lk vvensch van dat recht geen gebruik te ma-
¥ ken, en ik vertrouw dat de heer Schollmann mij daar-
voor erkentelijk zal zijn, '
De voorlezing zou volgens advertentie loopen over
het Bggeloqf, en in stede daarvan cijferde Multatuli het
Geloof weg, dreef op ruwe wijze den spot met God
,` en zijn Gebod, vernietigde het Godsbegrip met schen-
" dende hand, en verklaarde dat de mensch, na alles
'il ontkend en geloochend te hebben, volstaan moeten
gj volstaan kan met ,,begeerte" naar ,,wi_jsheid." Deze tei-
j ten worden niet door den heer Sehollmann ontkend.
jv Hij tracht aan de zaak een glimp te geven door mede
A te deelen dat Multatuli heeft gezegd: ,,Wie mijner
il hoorders weet mij de grens aan te geven die het bijge-
·i ]oof' van het geloof scheidt?"lk zelfheb van die vraag
Q? melding gemaakt en er het ongerijmde van aangetoond.
T Omdat men de grens tusschen twee begrippen of za-
:§ ken niet met wiskundige zekerheid kan aantoonen,
ç zouden begrippen en zaken moeten vervallen! De be-
l
_t
l
/