HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 36

JPEG (Deze pagina), 643.14 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

il
K
34.
stonden; aan de kracht van mijn betoog zal daardoor
wel geen afbreuk worden gedaan. De heer Schollmann.
die mijn opstel in druk voor zich had, vergist zich
met sommige details; zóó laat hij mij zeggen dat ik U
Multatuli over de ,,lief`de" heb laten spreken, eene uit- jl
drukking die ik, voor zoover ik weet, niet heb gebe-
zigd. Ik sprak slechts van den man, de vrouw en de
kinderen. Indien mijn tegenstander nu vei·meent te kun-
nen aannemen datik over de ,,liei`de" heb geschreven, tb
zou het dan van mijn kant niet een zinledige ohicane ·
zijn, indien ik hem betere ooren toewenschte om te .‘
hooren en een scherper vernuft om te kunnen onder- A
scheiden tusschen ,,lief'de" en de samenvoeging van r
l beide geslachten? Ik zal mij van zulke onbetamelijk-
j heid onthouden en vertrouw dat mijn tegenstander
voortaan dat voorbeeld volgen zal, ‘
i En nu een enkel woord over de hoofdzaak. .
l Ik blijf met toenemende klem beweren, dat de hou-
ding van Multatuli in alle opzichten strenge afkeuring
. verdient. Indien hij eene inconsequentie beging door
, als spreker op te treden, dewijl hij het publiek ver- ,k
acht en het waarnemen van spreukbeurten als de hoogste ‘
jl dwaasheid beschouwt, dan had hij de gevolgen van die il
inconsequentie te dragen -, dan had hij zich eerst te ver- dg
dedigen wanneer men hem die inconsequentie tot een
verwijt maakt. Nu echter was zijne houding beleedi­ ‘
i gend voor zi_jne toehoorders, en indien de heer Scholl-
inann dit niet heeft gevoeld, dan zal dat wel moeten I;
geweten worden aan de ,,liefde" die voor alle fouten il
blind is. Waiiiieer iemand die tegen f`l.5O entree eene ·Y
fl spreekbeurt vervult, aldus aanvangt: Ik ben ziek, doo- ,*§
» delijk vermoeid. geheel ontstemd; ik verlang ook niet T
te spreken; ik vind dat het waarnemen van spreek- 3;
I beurten eene vervverpelijke zaak is; ik heb dus geen
r 4