HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 35

JPEG (Deze pagina), 584.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

W _, W ....`......,....e.r,;ï.e.,ee~..,l, ZiïïïlL.­«­

Q
jj 33
l .. ..
l rma rtthezsme van Douwes Dekker en mij slechts be-
J jl paald tot mie ver<ïed·i_g2ïiz_q mm enkelcpzmtm 0p marit-
5 sclzcqopelgjïc _«;ebiecZ."
j Bewijs genoeg, niet waar?
g l Deze aanmerking van den heer Heyermans vooral
‘ legde mij de verplichting op duidelijker en krachti-
l ger lVIULTATULIiS handelwijze te verdedigen en daarbij
het wmv azt7ze’t'sme" vooral niet te vergeten. Dat een
j liberaal en waarheidlievend redakteur voor die ver-
jl dediging geen plaats zon hebben, kwam niet in
" mij op. Maar eerst wilde ik het antwoord van den
heer M. afwachten. lk laat het hieronder volgen.
i Even als het eerste artikel van dien schrijver werd
l het geplaatst op de eerste bladzij van het ,,Zondags-
blad" en met de groote letter der hootdartikelen ge-
drukt, waardeor het nagenoeg drie kolommen be- '
i sloeg.
Jl@.7ZhCC7” de Redoiczfettr.
( ‘ Mijn antwoord op het artikel van de heer Janssen
l, Schollmann, in uw nommer van 2(lidezer, kan betrek-
kelijk kort zijn. Mijn bestrijder erkent toch de ge-
l grondlieid van de liooüiaanklaelit tegen Multatuli, De
` juistheid van enkele details wordt betwist; ik acht het
l overbodig daarover strijd te voeren, nu de verdediger
van den heer Douwes Dekker de juistheid van de door
l mij medegedeelde hootdteiten erkent. lk heb voor het
overige geen stenographiseli verslag van de tweede
I voorlezing van Multatuli gegeven; ik heb op het ge-
j hengen ai` mijne ind ru kken aan het papier toevertrouwd;
het is licht mogelijk dat enkele bijzonderlieden van
i j betrekkelijk onilergeseliikt belang mij na een tijdsver-
j loop van drie weken minder helder voor den geest
3
I