HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 34

JPEG (Deze pagina), 623.41 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

Y V K v . , _...i jjfï U
è.
32
[Getrouw aan onze gewoonte, ruimen wij voor dit vervv@01‘· l.
schrift plaats in. Het antwoord van den heer M. zal wel niet J l
op zich laten wachten. We behouden ons anders voor zelf .j
een woord over deze zaak in het midden te brengen. Ook ”
wij woonden de tweede voorlezing van Multatuli bij, en ver- N
schillen met de opvatting van den heer Janssen Schollmann j
in meest alle opzichten. Het komt ons onmogelijk voor deze ·
redcvoering van den heer Douwes Dekker op goede gron­ I
den te verdedigen. De heer Sehollmann schijnt dit zelf te _j_
gevoelen; hij zou anders niet zoo luchtig lieenspringen over {
het ruwe atheïsme dat de hee1· Douwes Dekker predikte en
zich niet uitsluitend bepalen tot de verdediging van de en- I j
kele punten op maatsehappelijkgebied, doorden spreker aan- .3
geroerd, welke punten slechts een uiterst klein gedeelte van j .
de redevoering uitmaakten.] RED. '
j 1
j ` Zooals men ziet, plaatste de Reclakteur eene aan· l
t merking onder mijn schrijven. Dat is zijn recht, mits
j hij daarin den inzender weerlegt, als hij het niet
l met hem eens is, en dat deed de heer Heyermans
niet.
J Heeft de lezer het doel der aanmerking begrepen? .
j Heb ik te veel gezegd, toen ik veronderstelde, dat
j de heer Heyermans het niet den heer M. eens was? { l
Hij verklaart wel niet dat hij in alle opzichten met
mij verschilt, maar dan toch in de meeste. Hij ver-
_ goet wel te zeggen in welke opzichten dan, maar
j hij heeft zelf de lezing bijgewoond en dus kan de Zon- j
jj dagsbladlezer gerust gelooven, dat de heer M. gelijk j
had. De heer Heyermans is het zelfs zóozeer met den j
jj heer M. eens, dat hij hem te hulp komt en zijn eens j
.i_ ingekomen, schijnbaar zeer liberaal en onzijdig stand- j
j punt daarvoor verlaat. En wil die lezer een bewijs, l
al hoe verlegen ik zelf met de verdediging van Multa- j `
J tuli was? Ik heb »luchtig heengesprongen over het ,
ir