HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 33

JPEG (Deze pagina), 597.55 KB

TIFF (Deze pagina), 5.47 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

i ""i "" · {Ch _
; 3l
i feilbaarheid en onuitputtelijke wijsheid der ouders. Niet,
_*,, dat de ouders van allen invloed op hun kroost zouden
afzien, was de bedoeling, maar dat zij dien invloed
en hunne meerdere ervaring zouden gebruiken, om reeds
J het kind op te leiden tot zelfstandig denken en oor-
j deelen, om het te gewennen zich niet bij des vade1·s
woorden als bij orakelspreuken neêr te leggen. Warit
il nietdeerdeïr zal de strijd teglent ljäet dbijgejioof vl1·upil1tba,,a1;
wor en, can wanneer wij ie in ree s op Gl en o
I zelfstandigheid ,,Breekt toch," zeide Mult. de gewone
` , wijze van doen persifïleerend: ,,breekt toch met de
van Alphensche voorstelling van de verhouding tus-
schen vader en kind, volgens welke het kind alleen
maar de wijsheid te slikken heeft, die in stroomen van
’s vaders lippen vloeit, terwijl hij met zijn zoon wan-
delende is en deze hem huppelend aan zijn rokspand
vasthoudt?
Ziedaar, zoo getrouw mogelijk Mult, als redenaar
weêrgegexen. Weest het met hem eens of niet- maar
`% miskent niet de zedelijke strekking, die Mult. op het
oog had, toen hij aldus sprak over de verhouding van
E den vader tot zijn kind. Gelooft men in ernst, dat de
j taak de1· ouders gemakkelijker wordt, als zij zich naar
Multatuli’s raad gedragen en is het mogelijk, dat
ig men in dien raad een aansporing ziet voor kinderen om
_ ,,alle banden, die hen aan de ouders binden te ver-
l breken ?"
, Hiermcde wil ik eindigen. Als toehoorder, die met
I het, volgens den Heer M., ,,verbijsterde" publiek den
i spreker heb toegejuicht en gesticht was door zijne schoone
l rede, achtte ik mij verplicht tegen de voorstelling van
den Heer M. op te komen, zooals ik gedaan heb bij
dezen.
i J. J. JANSSEN SCHOLLMANN.
[ ·;
ii ‘