HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 32

JPEG (Deze pagina), 610.80 KB

TIFF (Deze pagina), 5.47 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

, _ _ ii ""T' `
l
j T
l 30 ;
j De redeneering blijft echter dezelfde als men voor j
, dit voo1·beeld in plaats stelt de hevige, alles behalve g,
i eerbiedige oppositie tegen wetten. En als deze daaren-
| boven onrechtvaardig zijn, waar moet ik dan mijn
eerbied plaatsen? In dat geval kan alleen van onder- ,
werping sprake zijn. j
3. Letterkuncle-R0mems. Mult. viel de strekking aan
van Richardson’s zede­r0mans en de talrijke navel- l
l gingen daarvan, en trok te velde tegen de onzedeli_jk~ l
heid die verscholen ligt onder de eonventioneele deugd- j
zaamheid der handelende personen. Mult. had hier zon- l ,
g der onkiesch te worden, duidelijker kunnen spreken.
Nu was zijn gezegde: ,,nog liever zou ik mijne kinde-
ren Paul de Kock en Leb1·un geven, dan Riehardson,"
j onduidelijk. VVie echter op de hoogte wil komen van
, zijne zienswijze, leze den 7en bundel ,,ldeen". Verder
moesten het de naschrijvers ontgelden, die op de loer
lj liggen, wanneer het een of ander waarlijk oorspron-
kelijk en degelijk geschrift versehi_jnt.
Q Wat blijft er van de stelling: Letterkunde - prullerij ? `%
jj 4. De Oourcmten, M. i. was Mult, hier onbillijk en te
’ heftig, maar kan het kwaad, te waarschuwen tegen
`; het zweren bij de dagelijks afwisselende nieeningen j
· van vele dagbladschrijvers? Staat dit het vrije onder- I
I zoek niet in den weg? .rt,_
» 5, Liefde - natu·uMl7·ift. Hier kan ik kort zijn , wan- _
g daarover is met geen woord gerept en Mult. zon er,
. gelet op hetgeen hij over dit onderwerp heeft geschre- ,
ven, niet zóó over hebben kunnen spreken. (Men zie I
V den len Bundel en daarin de voorgestelde verbeterde [
._ lezing van Mattheüs 19.) l
i 6, De ver/z0udz`n_q van de ouders tot /2mme kinderen. Ook
, hier wenschte Mult. dat afgeweken werd van de ge-
, woonte, om de kinde1·en te doen gelooven aan de on-
l
l
l,