HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 31

JPEG (Deze pagina), 612.62 KB

TIFF (Deze pagina), 5.41 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

1 **1 ··~ ‘ i··"~··-··:·­~·e­·­«-<­-»~·-­-~­­ »-. ­ V « . iii. - . D4 Biiiiïml ,.
_ i
29
iedereen in den mond liggen en het daarnaar bepalen
· van onze gedragslijn; van het nababbelen van de mee-
ning door anderen uitgesproken; van ingewortelde voor-
oordeelen, die zelfs den meest- vrijen denker nog aan-
kleven. Daartegen zal zeker niemand iets in te bren-
gen hebben, maar te vergeefs zoekt men bij den heer
M. een bewijs, dat Hult, deze dingen heeft gezegd.
j Om zijne bedoeling op te heldereu, gebruikte Mult.
, voorbeelden uit het dagelijksch leven, en het is daarbij
L dat de zaken aangeroerd werden, die de heer M. be-
spreekt. Men veroorloove mij eenige toelichting te ge-
° ven. Zij zal hier en daar nog al afwijken van de op-
vatting des heeren M.
1. De Staat, Ter loops kreeg de fweede Kamer een
veeg, dien ik mij niet woordelijk herinner en dus niet
kan weergeven. Het bestaan van den Staat kwam niet
te1· sprake, en dus kan Mult. niet beweerd hebben,
. dat de Staat een dollemansbegrip is. Dit is trouwens
j te onzinnig.
sb 2. Eerbied voor de wet. Dit noemde Mult. v001·zeker
eene phrase, en wel op grond der ervaring, die be-
wijst, dat er wel onder·zue¢ya2`ng aan de wet bestaat en
` geëischt kan worden, maar geen eerbied. indien die
eerbied bestond, zou het Gerechtshof geen op de wet
_, gegrond vonnis van de Arr. Rechtbank moeten vernie-
tigen; dat zou oneerbiedig zijn, en men mag in de eerste
plaats van de rechterlijke macht eerbied vorderen voor
de wet. Alzoo Multatuli. Een ieder beoordeele of dit
juist is of niet, maar men roepe geen ach en wee,
over eene zoo eenvoudige redeueering. Zij bevat toch
volstrekt niet de kiemen van opstand tegen de wet in
zich. VVanneer ik eene aanmerking moest maken, dan
zou het deze zijn, dat het voorbeeld slecht gekozen
is. Immers de uitspraak van rechters kan alleen
gedacht worden aan toepassing der bestaande wetten.
t
l