HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 30

JPEG (Deze pagina), 631.62 KB

TIFF (Deze pagina), 5.41 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

‘ lv ‘ l A Mw Y ..;,,.-L s.
l
l . ~
?
’ K 28
i Het laatste deel der voordracht heeft den heer M.
­l het meest geergerd. En wien zou dat verwonderen? ·
j Ziehier eene korte bloemlezing van Multatuli’s stel-
lingen, volgens de getrouwe (?) wedergave van den
” heer M. 1. De staat - dollemansbegrip, 2. Het parle-
ment-- bespottelijk. 3. Eerhied voor de wet - bela-
chelijk, 4. Letterkunde, romans - prullerij. 5 Couran-
S ten ­­ naar »zekere plaats." 6. Liefde - natuurdrift. j
7. Kinderen - van allen eerbied, van elken band, ,
j die hen aan de ouders hecht, ontslagen. Punctum! Het .
is meer dan genoeg, Ja, beken het maar, waarde Zon-
E dagsblad­lezers, hebt ge niet gesidderd bi_j dit tableau? E
Hebt ge de vuist niet gebald en uitgeroepen: ,,dat de
I Goden dien Mult. verpletteren!" Hebt ge er niet, als
de heer M. ernstig aan gedacht, dat het recht van den
_` Publiek­sp1·eker, die zulke dingen durft zeggen, wel
l mocht beperkt worden, al hebt ge het, als de heer
M., niet vrijelijk durven uitspreken? Ge zoudt er reden ~
‘· toe hebben - als de voorstelling van dan heer ll[ maar _
( mist ware. ­- Ja, ook ik heb gesidderd, ook ik heb üb
een wensch uitgesproken, maar mijne siddering kwam
voort uit verontwaardiging over zooveel scheeve voor-
stellingen, en mijn wensch gold den heer M. lk wensehte l
hem namelijk een beter paar ooren en - wat meer
billijkheid. _,
ln het laatste deel zijner rede heeft Mult. voorze-
ker over de meeste dingen gesproken, die de heer M.
aanstipt - enkele, waarover straks - uitgezonderd.
i Wat wilde Multatuli? Hij wilde, wat altijd zi_jn stre-
T ven is geweest, hij wilde opwekken tot zelfstandig,
, vrij onderzoek in alle zaken, niet enkel in theologi-
T sche vraagstukken. Hij wilde, dat men zich los zou
j maken - zooverre wij daartoe bij machte zijn- van
Y het zweren bij overgeleverde meeningen en begrippen,
i van het gebruik van spreekwoorden en zegswijzen, die
l‘ ;
4 al