HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 27

JPEG (Deze pagina), 626.82 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

___;_ Y ,_,..__,......_....,,A_ , -n, . A 4- ;_.....è=., r
..M xxl fbi l · {Z vv "
e
25 A
zingen ?" - dan moest het antwoord luiden: Homdat de
0 harde noodzakelijkheid mij dwingt." ­ Uit deze en an-
" dere zinspelingen werd het iedereen duidelijk, dat Mult.
doelde op geldverlegenheid. Ook de heer M. heeft dit
‘ ingezien. En nu vraag ik ieder onbevooroordeelde, of
lj dit een reden was ter verontscliuldiging eener incon-
li . sequentie of niet, en of het recht is Mult. hard te val-
L len, omdat hij van zijn eigen beginsel afweek. Moet
4 · men niet veeleer zijne rondborstigheid, die alles be-
halve met trots gepaard ging, vvaardeeren? Of ware
het den heer M. aangenamer geweest, als Mult. met
gehuiehelde geestdrift had uitgeroepen; ,,dat hij geen
weerstand kon bieden aan den inwendigen drang om _
zijne denkbeelden niet slechts met de pen maar ook
met het woord voort te planten ?" Zie het stuk van
den heer M.
VVie met den 3en Bundel ,,Ideën" bekend is en daarin
het schoone gedeelte »Over Publieke Voordrachten"
i heeft gelezen en herlezen , kon ook alleen in gelde-
§~, lijke verlegenheid eene afdoende verklaring vinden
j l voor de inoonsequentie van Multatuli’s optreden als
redenaar, Zelfs de streng ooi·deelende Dr. Feringa
schreef met het oog daarop in ,,l)e Vrije Gedaehte”:
,,en als slechts de zorg voor de zijnen Mult. heeft ge-
‘ I, noopt, zijns ondanks, te redevoeren, dan trek ik on-
" middellijk en volgaarne mijne beschuldiging van incon-
sequentie en overhelling tot letterkunderigheid in."
Misschien behoort de heer M. tot die gelukkigen,
die nimmer om den broode een arbeid behoeven te
verrichten, die hun hartgrondig tegenstaat, maar geeft ‘
hem dit het recht den minder bevoorrechte daarom
hard te vallen?
Over het geheel lijdt de heer M. aan kwali_jkneme­
righeid. Zoo zou Mult. zich met zijne tweede voor-
dracht op ,,het veraehte Publiek" hebben willen wre-
ti
I
r
;