HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 26

JPEG (Deze pagina), 613.21 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

/ ' l _ _,_ gl .·»
e
2 l-
‘ van de voordracht heeft gegeven, en voor zi_jne rijke
phantasie een heetje werkelijkheid in de plaats te O
stellen.
In de eerste plaats: Multatuli’s houding tegenover
zijne toehoorders. j"
Daarvan zegt de heer M.; ,,bij de tweede voorle- t
zing werd de houding des sprekers hooghartig, belee­ jg .
digend voor zi_jne toehoorders." - Tot deze laatsten L
s had ik het genoegen te behooren. lk heh mij, ua <," ·
de lezing der aangehaalde bewering beijverd, een
spoor van heleedigde eigenwaarde in mijn gemoed
te ontdekken; ik heb ook andere toehoorders ge-
vraagd, of ze iets van dien aard hij zich zelven
ontdekt had<len,­ alles vergeefsohe moeite! Wij heh·
ben ons de feiten voor den geest geroepen, maar
het resultaat van ons onderzoek was en hleet`; dat
we ons met den besten wil van den wereld maar niet
beleedigd konden achten. Dit zal misschien aan onze
mindere fijngevoeligheid liggen en dan is het hetreu­ l
I renswaardig. Ik Wil daarom nagaan Waardoor de heer
M. wel mag beleedigd zijn. i
Multatuli begon zijne 2e voordracht, evenals de
eerste, met de toegevendheid van zijne toehoorders
in te roepen, op grond zijner geschokte gezondheid,
het reizen in een rammelende spoortrein en den ont- ‘ 1,,
stemmenden invloed van een hoerengezelschap met J
vee in een trekschuit.-Deze redenen zullen wel gel-
dig zijn en ik veronderstel dat niemand, ook de heer
M. niet, daarin eene heleediging kon zien. Zij zal veel-
·f` eer gevonden kunnen worden in Multatulïs verklaring
dat hij (Mult.) evenmin als in 1860, een vriend is van
voorleziugen, omdat zij naar vorm en inhoud gebrek-
i .kig moeten zijn, omdat zij, meer nog dan het geschre-
ven woord, aanleiding geven tot misverstand, enz. En
L als men hem vroeg: Uvvaarom houdt gij dan voorle-
V
i
s ii
,~