HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 25

JPEG (Deze pagina), 585.45 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

,( ;"`j",' ""`Qi "”`,"' """`“""m"`j""" mini i ( D -Mu-l Mwmmwmw
9
Y
j 23
L het »Zondagsblad," zou Mum. dan toch niet gekap-
pitteld worden en zou iemand dan den Redakteur
j kunnen beschuldigen van partijzucht ?
` Niettegenstaande de heer Heyermans stellig ver-
ä zekert, dat dergelijke overwegingen hem niet weer-
, hielden MULTATULI’S tweede voordracht te kritisee­
Q ren, vergunne hij mij het tegendeel te gelooven l
J, zoolang hij niet verklaart, waarom hy die bespreking
l der voordmcht zoo ,,hacheZy`k" vond en waarom hy
j P mo en later dem heer M 200 hoogst partgjdig begun-
‘ stigde.
Uit den hoogen toon van het geheele eerste opste
van den heer M. en de verlegenheid die doorstraalt
in het tweede, blijkt dat deze geen tegenspraak ver
wacht had. Die tegenspraak volgde niettemin. Als
toehoorder van MULTATULI,S tweede voordracht, was
V het mij onmogelijk den heer M. niet te beantwoor-
ää den, i
"'j In het »Zondagsblad" van 20 April werd onder
j de vlngezonden stukken" het volgende van mijn hand
opgenomen.
VVanneer ik de pen opvat ter bestrijding van het
""lj‘" ingezonden stuk: ,,Multatuli en zijne voorlezingen,’
l voorkomende in het ,,Zondagsblad" van 6 April ll.,
dan kan het niet in mi_jne bedoeling liggen met den
heer M. een tvvistgeselnijf aan te vangen over alle za-
l ken, waarin hij zich een tegenstander toont van de
l ideën, door Multatuli in zijne 2e voordracht ontwik-
keld ~- of niet ontwikkeld. Voor zulk een strijd kunnen
de kolommen van dit blad niet beschikbaar gesteld
worden, Mijn eenig doel is protest aan te teekenen
tegen de phantastisohe voorstelling, die de heer M.
al t
' r
I
l