HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 24

JPEG (Deze pagina), 592.70 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

' K iii fi
W
l
22
Vaarom de heer Heyermans de zaak zoo hache- L
i_ lijk vond? Kon hetgeen Muur. besproken had niet
in het ,,Zondagsblad" behandeld worden, omdat het
«,onfatsoenlijk" was? Dat kan moeielijk gezegd wor-
den, want de heer M. belastte er zich mee en de i
eerste kolommen van het ,,Zondagsblad" openden =
zich voor hem. Y
V Vas de Redakteur het met den heer M. niet eens, J·
maar wilde hij dezen niettemin in de gelegenheid { _
stellen iizijne grieven bloot te leggen." Uit de noot l
zou men het haast opmaken. Maar de heer Heyer­
mans onthoudt zich nooit van aanmerkingen op het
geschrijf der inzenders in zijn blad, als hij het niet
niet hen eens is, en, wel beschouwd, als hij de waar-
heid, of wat naar zijn inzien de waarheid is, dienen
wil, moet hij zoo doen.
. Nergens verklaart de heer tieyermans echter, dat i
, hij het met den heer M. met eens is; nergens cor-
rigeert hij de onwaarheden van dien schrijver-. ‘
Hieruit zou men weer mogen besluiten, dat de
heer Heyernians het wel met den heer M. eens is, i
maar uit »kieschheid" zelf van het woord afziet. Vant A
Murxr. was niet heel malsch, toen hij over journa- Mh
listen aan het spreken kwam en licht zeu iemand j
den heer lieyermans beticht hebben van jiartijdig- ‘
heid, voortvloeiende uit gekrenkt gevoel van eigen- ·
. waarde, wanneer hij Muiyr. beschuldigd bad op de V
M manier van den heer M. [
Kwam de heer M. met zijne kritiek (P) den heer 1
lieyermans misschien juist van pas? Als den heer
M. heel liberaal de gelegenheid werd gegeven, iizijne
grieven bloot te leggen" in de eerste kolommen van
ni
J
J