HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 22

JPEG (Deze pagina), 601.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

êtes ir
+
. l
20
sel zal blijven, verkwist Mum. zijn tijd en denkkraeht j
niet. De wetten der rtatmtr, van het zyn op te spo- gg
ren, dat is het, wat den mensch gegeven is en daar' A
mee alleen moet hij zich bezig honden.
De schrift? - is IVIULT. heel wat meer dan scheur-
papier en waarschijnlijk zou de heer M., wat kennis
_ van de schrift betreft, nog een lesje kunnen nemen
bij zijn tegenstander. j,
Maar iets anders is het de ,,schrift" te beschouwen it
als het wetboek der zedelijkheid voor alle tijden en
volken. Dat doet Muur. zeker niet. i
God eene trwewtte oom Mozes. MULT. toonde aan,
hoe de priesters van elken godsdienst de kunst ver-
stonden hun eigen, soms zeer goede, wetten en in- '
stellingen aan het geloovige volk op te dringen in
den naam van God. Onder de voorbeelden, die dit
‘ moesten bewijzen, haalde de spreker ook Mozes aan,
· die, om de israëlieten aan reinheid te gewonnen,
._ voorgaf, dat God­zelf des nachts tusschen hunne ten- T
ten rondwandelde. Daarom moesten zij zorgen, dat
alle vuil weggeruimd werd. l
Uit dit voorbeeld nam de heer M. waarschijnlijk t
aanleiding voor het schrijven der frazen: »Het Gods- j h
begrip met slechts getooehertd, maar gehoond en be-
spot. De onzichtbare enz. afgeschaft by decreet oom `
Douwes Dek7cer."
Dit laatste dankt zijn oorsprong misschien ook i
daaraan, dat MULT. niet in eene uiteenzetting der j
redenen trad, waarom hij niet aan het bestaan van {
een persoonlijk God geloofde, maar zich bepaalde
tot de mededeeling, dat dit zoo was.
Dit was ook voldoende. Geen ander publiek-spre-
l
(
l
J