HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 21

JPEG (Deze pagina), 577.82 KB

TIFF (Deze pagina), 5.47 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

_ ,­­­­­~­­ - .­-•··-­­­­­­­-­··­­­ A Ma, · ­ .­~.. -.. ·.;.......L>·.=.,, ,_
@,,§ T "TT "'Tf ‘"”""”""""” W " T ` ll ik ` · .
l o

i l9
, knapen en meisjes, hebben van de vo01·lezingen van
$9 Meltcttuli een indruk ontvangen, die hen voor altijd in
·` de 2Ll'Iïl1:>ll van het bijgeloof terugstoot. Van het bijge-
loof willen velen atstand doen, doch wanneer zij ont-
vvaren dat dit, naar de leer van Douwes Dekker, zou
leiden tot verlooehening van God en van de menschen,
ja, tot verbreking van den band tusschen ouders en j
_ kinderen, dan deinzen zij terug, willen van verlichting
ï> en hervorming niets meer weten, e11 zijn willens en
_ wetens liever de speelbal i11 handen van de geeste-
l lijkheid, dan tot ongeloof, bestialiteit en revolutie te
vervallen. j
Zoodoende schenkt ]I{[ultatuZz' een wapen aan de an-
j ti-liberalen en werkt hij het bijgeloof in de hand i11
< plaats van het te bestrijden.
De onbetainelijkheid van de daad en de hoogst na-
deelige gevolgen die zi_j voor de goede zaak van be-
sehaving en vooruitgang hebben kan, indien zij van
den kant der liberalen zonder protest blijft, hebben
W;. mij de pen ter hand doen llülïlüll. lk vertrouw, Mijn-
i heer de Hedaeteur, dat ge voor dit mijn sclirijven, ter
E wille van het belang van het onderwerp, de noodige
j plaats zult willen inruirnen. M,
jg Een paar korte opmerkingen, die niet voorkomen
in mijn artikel ter bestrijding van den heer M.,laat
j is ik hier volgen.
g Ik houd mij niet bezig met het onderzoek naar
j de constructie der zinnen en het gebruik van som-
mige woorden. Alleen over den inhoud der voor-
dracht wil ik spreken.
i »lV[UL'l`ATULI Zoochemf ctZZcs.” Juist, hij loochent alles
wat niet op redelijken grondslag berust. En niet het
1 onderzoek van hetgeen den nienseli altijd een raad-
J
I

l
jl