HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 20

JPEG (Deze pagina), 643.48 KB

TIFF (Deze pagina), 5.47 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

% eïlïi
l
1
6
I
. E
18 j
werp, dat men behandelen zal, duidelijk te omschrij­ j
ven. Wie er dan geen lust in heeft om God te hooren $9
looehenen en het gezin met de maatschappij te zien ·`
afbreken, kan te huis blijven.
Thans had het veel van eene mystifioatie, waarvan
de gevolgen hoogst nadeelig kunnen zijn, en het is
daarom dat ik de pen ter hand heb genomen.
­ Multatuli behoort openlijk te worden gedesavoueerd, p
opdat geen voedsel worde geschonken aan de kwade `>
trouw, die beweert dat Atheïsme en Revolutie in ’t [
Liberalisme liggen opgesloten.
Hem zelf wenschte ik bovendien duidelijk te maken,
dat hij zijn doel op verregaande en ongeoorloofde wijze l
voorbijstreeft en daardoor het tegenovergestelde be-
reikt van ’t geen hij bereiken wil. Dit nu acht ik hoogst è
gevaarlijk, niet omdat ik tot de geestverwanten van ?
lllullatuli behoor - mijn opstel bewijst voldoende het E
, tegendeel-maar omdat hij bij menigeen de kiemen,
, die ten goede zijn gelegd, in de geboorte doet stikken.
j Niet het geloof, maar het bijgeloof moet bestreden .,_«.
‘ worden. Waai· het bijgeloof geknakt wordt, ontvangt
de dweepzuoht, in spijt van het verzet der geestelijk-
heid, den doodsteek, en waar de dweepzuoht uitge- ,_
roeid is, kan een rein geloof, een zuiver Deïsme, be- ·
staan, niet slechts zonder gevaar, maar tevens tot het j,
geluk van de mensehheid. Om het bijgeloof uit te roeien
zijn alle mannen, die het wel met de menschheid mee- vz
nen, dag aan dag werkzaam, doch zal men daarin op i
den duur slagen, dan moeten de lieden de zekerheid ?
hebben dat het geloof, de maatschappij en het gezin
ongerept zullen gelaten worden, Die zekerheid bestond $
tot nu toe en zij moet blijven bestaan. Daarom hebben j
wi_j de theoriën van Multatuli met verontwaardiging j
a van ons te werpen. Hoe velen die op weg waren om
van alle bijgeloof afstand te doen, mannen, vrouwen, ,
l

l
jl