HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 19

JPEG (Deze pagina), 604.66 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

l
_ 17
l
l oogen te houden wat hij goed en verstandig àcllf?
jl Groeien zoodoendc de kinderen niet op in het bijge-
loof en de tictien der ouders? Verscheurd zij dc band
i die kinde1·eu en ouders aaneensnoert! De kinderen
i , hebben voortaan te doen en te laten wat hun goed-
`_ dunkt. Zij hebben den spot te drijven met God, met
den staat, met de VVet en met hunne ouders.
· De b ege e 1·te naar wijsheid is voldoende, -­ vol-
; doende alzoo ook voor hen, die in spijt van allebe-
i geerte, niet tot wijsheid kunnen geraken -, voldoende
tevens voor degenen, die geen begeerte naar wijsheid
koesteren.
Inmiddels alle banden vernietigd, die den mensch
aan het onbekende, den burger aan den Staat, het
t individu aan de Maatschappij en de kinderen aan hunne
t ouders hechten!
gl Ziedaar plus minus de inhoud en de moraal van de
tweede voorlezing, door Multatuli te Rotterdam gehou-
den. lk moet er met al de kracht die in mij is, tegen
in verzet komen.
De vrijlieid van de rede en van het woord W01'€li
door mij ten zeerste geëerbiedigd, en daarom betreur
_ ik te meer de uitspattingen waaraan de heer Douwes
t Dekker zich op nieuw begint schuldig te maken. lm-
mers, alle uitspatting brengt de vri_jheid in gevaar.
Onderwerpen, gelijk die welke hij ter sprake bracht,
kunnen in den besloten kring van wijsgeercn, staatkun-
l digen en cconomisten eene plaats vinden, ook omdat. '
daar de gelegenheid wordt geschonken om van gedach-
, ten te wisselen, Hier daarentegen voert een man het
woord en aan niemand is hot vergund hem tegen te
spreken, ook dan niet wanneer de orateur zich aan
tastbare ongerijmdheid schuldig maakt en een verder-
telijke leer predikt.
ln ieder geval vordert de eerlijkheid om het onder-
i
mj