HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 18

JPEG (Deze pagina), 642.11 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

|
· l.
16
de vloek der volken. Eerbied voor de wet? - te be- j
lachelijk om er bij stil te staan; wie gehangen moet
, worden, dient wel voor den sterken arm te buigen,
en wiens inboedel k1·achtens rechterlijk gewijsde moet
' verkocht worden, kan zich evenmin verzetten; voor ’t l
l geweld zwichten, ja, dat kan niet anders, maar e er- ‘ .
bied voor de wet? Wie met zulk bijgeloof beheht
, of wie aan zulke fictiën gehecht is, verdiende in een 5
l dolhuis opgesloten te worden. De rechterlijke macht? ’
I ` eene bespottelijkheid. daar de juristen met elkander ï
. in gevoelen verschillen en de eene rechtbank het von- r
nis van de andere vernietigt. De letterkunde, speciaal
de romantiek? -- Prullerij; Paul de Cock en Pigault
` Lebrun, preferent boven de meest gezochte Engelsche ·
! romans. De Couranten? ­ allen, zonder eenige uitzon­
1 dering, naar ,,zekere plaats." Hoe men dan voortaan i
­ op de hoogte zal komen van het nieuws van den dag, Q
van den toestand van handel, scheepvaart, nijverheid, !
enz.; -­ dat doet er niet toe. Weg met al die vodden!
· Zóó ging het gedurende twee lange uren in eene
jj ademlooze improvisatie voort., Nog troostten zich de
if deels verbijsterde toehoorders met de gedachte dat er
·‘ • althans nog iets te midden van al die puinhopen was
· overgebleven: de band tusschen man en vrouw en die v
tusschen ouders en kinderen. Doch men werd spoedig !
uit den droom wakker geschud. Multatuli had dit punt
bewaard als ’t bouquet van zijn vuurwerk. Man en
vrouw? ­-Natuurdrift, Kinderen? ­- ’t zou wat! Geen .
l verderfelijker bijgeloof en geen noodlottiger fictie dan i 1
de invloed van de ouders op hunne kinderen. Ver- [ 1
· beeld u, de kinderen luisterende naar de lessen hun- , 1
ner ouders! Kan men zich iets dollers denken? Met ~
welk recht maakt de vader van zijne ervaring en le- :
venswijsheid gebruik, om zijne zonen en dochters voor 1
j 1