HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 15

JPEG (Deze pagina), 599.42 KB

TIFF (Deze pagina), 5.41 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

· jg ‘ ·» H` »·%-­·~­­­­‘.....t..e,,.._,_.p,_,g A 4J_ __g_gg
i .
13
steld. Dat bleek feitelijk bij de tweede voorlezing, ver-
mits de Nutszaal toen voor twee derde leêg was.
j Multatuli zou zich wreken; ’t had er althans den
1 schijn van.
j Had hij zich bi_j de eerste voorlezing verontschul-
{ digd, zeggende dat hem het spreken in den beginne
moeielijk viel , maar dat, indien men aanvankelijk eenig
geduld had, borst en stem spoedig de noodige kracht
zouden kunnen ontwikkelen -, bij de tweede voor-
i _ lezing, werd de houding des sprekers hooghartig, be-
; leedigend voor zijne toehoorders. Hij kwam ­- zoo ver-
i haalde hij- uit de treksehuit, waarin hij tusschen
di hoeren en vee opgesloten had gezeten. Toen in den
H rillenden en ratelenden spoorweg. Nu hier -, zwaar
vermoeid en 'ongesteld tevens. Waarom hi_j toch als
spreker optrad? Omdat hij geen weerstand kon bieden
j aan den inwendigen drang om zijne denkbeelden niet
slechts met de pen maar ook met het woord voort
5 te planten? In geenen deele! Hi_j verklaarde dat hij
E even als altijd een afkeer had van voorlezingen. Hij
‘ jj geloofde dat zij uit den aard der zaak gebrekkig van
vorm en inhoud moeten zijn. 'Waarom ze dan niet op
j schrift gebracht? Omdat hij ook het nut van voorle-
l zingen niet inzag. `Waarom dan voorlezingen gehouden?
·, Omdat - zoo luidde het antwoord= »omdat ik m0et."
H Daar de innerlijke aandrang ontbrak en het lichaam
vermoeid en ziek was, kon aan dat ,,m o e t" geen an-
p dere beteekenis worden gegeven dan dat stoffelijke
noodzakelijkheid de impulsie gaf.
j ,,Publiek! ik veracht ul ik ben ook te vermoeid en 4
ej te ziek om te spreken en heb er voorts een afkeer
van in uw midden als spreker te verschijnen, maar
stoffelijke zorgen dwingen mij tot u het woord te voe-
ren. Ik zou er anders wel voor bedankt hebben!"
` I
­­>~ Q