HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 14

JPEG (Deze pagina), 600.44 KB

TIFF (Deze pagina), 5.41 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

12 l
eens overdraehtelijk werd genoemd - op haar voetstuk
aan het wankelen te brengen i
· Wat hiervan echter zijn moge, ik sta op een ander
standpunt en wensch van uwe bekende vrijgevigheid l,
,_ gebruik te maken, ten einde met behulp van uw blad
den heer Douwes Dekker te doen begrijpen dat hij,
op den ingeslagen weg voortgaande, alle kans verbenrt i
om bij volgende gelegenheden het Nederlandsche pu-
i bliek aan zi_jne voorlezingen deel te zien nemen,
lk zal mij met deze beschouwing tot Rotterdam be- j
palen, '
Bij de eerste voorlezing was de Nutszaal vol met
belangstellenden. vg
. Eene voorlezing van Multutulü leder was op een A.
genotri_jken avond voorbereid - en bijna ieder zag ,
zich aan bittere teleurstelling prijs gegeven. Mulmtuli
gaf niets van zich zelven, Hij was op het spoor ge-
komen van een rechtsgeding dat vele jaren geleden te
Keulen werd gevoerd, verhief dat geding tot eene
cause célèbrc en bezigde twee volle uren om te vertel-
` len, hoe het met dat proces was toegegaan. Daar de _
man, die van het begaan van een moord was besel1nl­
digd, ten laatste op vrije voeten werd gesteld en de
bedrijvers van den moord - zoo hij gepleegd is, want l
tot zelfs datis onbewezen ­- nimme1·ontdekt werden, _i
had het verhaal bovendien zeer weinig dramatisch ka- i
rakter. De toehoorders waren alzoo dubbel teleurge-
‘ (*) We laten den geachten schrijver aan zi_jne phantasie de i
vrije vlucht geven. Zijne veronderstellingen zijn, althans wat
ons aanbelangt, ongegrond. Indien we gezwegen hebben dan j
was het alleen omdat we het haehelijk vonden, illulmtuli in nl
zijne beschouwingen op den voet te volgen. Nu een ander
de pen ter hand neemt, mochten wij hem niet beletten zijne
grieven bloot te leggen. RED.
. ...»~