HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 13

JPEG (Deze pagina), 606.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.39 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

t- . ­ .. M_M__g hg __g_. _
-. , JE __ l>>--
lg
‘ 11
Zie hier het eerste schrijven van den heer M.
lllgjizhecz de Redacteur!
* Indien het mij geoorloofd ware te gissen naar de
redenen, waaromlde v0orlezingen,die de heer Douwes
Dekker (Multatuli) hier te lande en hier ter stede in
x den laatsten tijd hield, zoo weinig in de pers ter sprake
,j werden gebracht, dan zou ik wellicht niet zonder
grond kunnen beweren dat de achting, die de heer
‘ Douwes Dekker als schrijver van Max Havelaar inboe-
zemt, de meestejournalisten heeft weerhouden om hem
het verkeerde van zijn gedrag onder het oog te bren-
gen, Misschien ook dat de verbittering, die Multatuli
tegen de pers bij alle gelegenheden aan den dag legt,
_ menigen journalist heeft doen besluiten liever het stil-
zwijgen in acht te nemen dan het vermoeden des klein-
geestigen op zich te laden dat eene kastijding, hoe
vadcrlijk ook den heer Douwes Dekker toegediend,
aan lichtgeraaktheid zou moeten worden toegeschre-
‘ ven. Noch met de eerste noch met de laatste over-
" weging zou ik kunnen vereenigen. Voorliefde voor
het talent eens auteurs kan, dunkt mi_j, niet beletten
hem op zijne fouten te wijzen. De vrees dat men daar-
door zelf aan verkeerde beoordeeling zou blootslaan,
Y mag niet weerhouden te doen wat noodzakelijk gedaan
moet worden. De journalist is, naar mijne opvatting,
verplicht om openbare handelingen te beoordeelen
zonder aanzien des persoons en zonder zich te be-
kreunen om het oordeel der menigte -, niet omdat
hij naar het voorbeeld van Multatuli het; Npubliek, ik
iv veracht u!" ten leuze heeft verheven, maar omdat de
pers zelfstandig behoort te zijn en niemand, zelfs niet
- de machtige ,,menigte," naar de oogen kan zien zon-
der de Koningin der Aarde-gelijk zij ook door u
gm.; {