HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 12

JPEG (Deze pagina), 505.72 KB

TIFF (Deze pagina), 5.39 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

_ , . .- r -., I
l
è
i i
Nadat Mu1.TAruLx den 20sten Maart zijne voordracht
. over Bgjgcloof had gehouden, verscheen er in het
»Zondagsblad" van 6 April een artikel van de hand
des heeren M, Het was niet van de Redaktie, maar ‘
werd toch, als alle hoofdartikelen, op de eerste bladzij
geplaatst en met groote letter gedrukt.
Met verontwaardiging nan1 ik er kennis van. Het
was weer de oude historie. De heer M. was het met .
Muur. yniet eens," maar vergat meestal te zeggen `.
waarom. In plaats van argumenten, een overvloed
van frazen, die bewijzen moesten hoe liberaal­geloo­
vig de heer M. was en hoe verdorven die Mum. zich °
getoond had. Intusschen de heer.M. had zich de Y
moeite van het weerleggen noodeloos verzwaard,
i want hij had Muur. een aantal ideën in den mond
I gelegd, die door dezen nooit uitgesproken of neer-
geschreven werden. Geen wonder dus, dat de Heer
j M. van de weerlegging 1noest afzien. Een andermans ...
logika bestrijden en zijn eigen phantasie aan banden
leggen niet alleen, maar het verkeerde er in aanwij­ _
zen, was wat te veel van zijne inspanning gevergd-
M.;