HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 10

JPEG (Deze pagina), 611.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

`
Y
En dit alles deed Kceppolmcm, meestal om achter
. dit groote doek zijn eigen grove fouten van geest
en gemoed te verbergen en tegelijkertijd in den roep J
van ,,braafheid" te komen. d`
I Die Kappolmcm rust nooit. Telkens neemt hij weer
` ` plaats op de markt, en niet zonder succes is hij er j
t. werkzaam. Vant zijn geschreeuw schijnt velen wel- Q
j aangenaam te zijn, waarschijnlijk omdat de meeste lj
· « toehoorders in een zekeren graad van bloedverwant-
schap tot den zanger staan.
Vat doen de »vrienden" van MULTATUL1 om Kap-
polmevfs invloed tegen te gaan? Meestal niet veel. _,
" ,,Och!" zeggen de meeste schouderophalend, slaat
l Kappolmem praten, de man is niet wijzer. Het is
v_ de moeite niet waard zijne domheden te weerleg­ ­
M gen. Bekeeren zal _j’em toch niet."
Met deze zienswijze kan ik mij niet vereenigen. Ze-
ker, men kan niet alles weerspreken wat er doms
en onwaars over Mum". geschreven wordt en de I
persoon oem Kappolmzm is de moeite doorgaans niet ~ I
waard. Om Kappelmcm zelf is het dan ook niet zoo
zeer te doen. Maar het is noodig, dat de ,,vrienden"
van Muur. de verdediging van diens persoon en ·, ‘
ideen niet geheel aan hem zelf overlaten, dat zij zich
niet zoo stil en voorzichtig op den achtergrond hou-
den, alsof zij zelf overtuigd zijn, dat er iets schan-
' delijks in gelegen is, zich een vriend en aanhanger
van B[UL'1`ATULI’S denkbeelden te noemen. .
Laster, leugen, woordverdraaiing en frazenverkoo­ _,
perij zijn gevaarlijke wapenen en Kappclmcm maakt
er bij voorkeur gebruik van, als hij tegen de logika
van zijn tegenstander niet opgewassen Velen zou-