HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 1

JPEG (Deze pagina), 407.62 KB

TIFF (Deze pagina), 5.19 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

Zfw " · nln x`
y ...­·«-···"" # cf E
Q EI O E3 · ,¤,,a_ W ,,. _
I •_a/M ,ï ,·
ä " äfïä [nv
. U ~ `~ ~ ` ‘ x N
rg- . r- l I J I"
U&PlFE“L%M&`l
Q el ,3 ml _ ln, U ,
_; (da haar M.)
F`,
lv,

M U L T A T U LI
BlüOOl?»DE_l#lLl)E.
ls
­

ál,
laf
Allen lezers en niet.-lezers van het Rotncrdamsclm ,,Z()`N­ .;
DAGSBLAD," bcncvcns allew Kappezlliadon en
M ul tut u l i - v ri en d e n ter lezing aangvbouleen.
Ljl
norm
äl
1. S.
»@
iq!
'
lïïïl

l RQTTERDAA1,
VAN l>El·l HOEVEN & HUVS.
Qgllv 1812%.v
çïä .
,