HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 7

JPEG (Deze pagina), 890.62 KB

TIFF (Deze pagina), 13.73 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB


­ ` T 1 ä
, ‘ ‘ 1
: · Q "’ YY -1 W P
v--_ r x ,~ / >·· w -~-» ·#--X-. - 4 _ 2* ·~ · “
_ v«l«»H»- ­-- p AD {#1 Iv · (HUB { U I___ «/ Ur O g g E E {[.0 I U xs" § ( _£«· Vi ‘/{grt/,EF·Y [ VN
Fig jj '[iï,5 Q;i1;ä` lngqïwu `I UVJI GOO E5E,U· I EJ¤äuG;y·nil_l(`{Il‘= ·- M
‘ 4 . ~« ` · ‘ : 2 ; .·.·¤,· . ‘
Ey, [ 1- --LL_r -_-L ir . l,E-»-[L--;U _ Y -_N_.1,H_[ H T_L_ 'l__ - K, _ WL , Q _ --ijïïmälül-L ~’· J~-~”_>‘ jïëf __ W >
jp 0//{/f]?_l%_. "' ·|§[1i'i'! M « ‘. 'Q! « ‘¢Ej;;1"‘={1!§¤!"=! ‘ 1' 1 1 ‘ I H [Ill Ili I IUI ‘ LU · /gbllm,/{W7/' T ‘V
' Dr ,·E)nMv·//nm·/, /)r· J/r?/rh·/ q ',//I'!//('l/óllll/V . ä j `
‘ · {
., ·’ E 1
" Pil- A . _ J
E 'l‘'II`?’ /« /~` V/H
;· :7 · / ‘°¤ 'M g {Mm
Q , lä_;, z ,,1 " `"’ f _ - [‘“g` ana [L , . _ H ..H.¤.u_L._...-. F
’ - ---2--- --- -3--;>? .ïï"5 ï 1 - T - ` -- i Y _;_*_w__ __ ë. 5 _ -.-.r.- ä-:.;;--- -...... --- - - - -- -»---- = ~ [
T 1
ärmwmw nïwwnê V
` !
‘ H.____ r·~- - i
`IE * ~• -7- G py ·- i
, : JW/T. -- . , · ­~ VD HQ M; Q
" " .,|““¤[1U`r, " ‘
[W '/' ‘ .«/|`¢-ä ;· 2 f iii AM _ . J--
» . = .
* / ·~ ' `. ’ x
fï / ” ' " ° ‘
[ 4 L ` M \
I. » / J `~ _ / / A ,
..- 4 ../ ’ W X - -4-- - > -. - / ‘ eï
,¢ ' , 1 ’ ·
/;y//I/l'/ /'/"/Y' //4 » MM/N//Hy z/'rm zw/‘/' 477// //1/ . `
2. .:'/*r‘ Mó ///.//2/// /4 4////4// A; 7W//?'//{N
,2’rr‘ r/J rwérvm rá zvvyrváii zw/A·///7 ,7/w 1/rv?/xx. ‘
,% rr/M Wáa/, uv/r//' rá ,//árn _1'?//yrr///%/r/ , ' I
, ' ` ‘ / ‘
%//#4% /7/// «//á/{//NK Jil K zni 1/7*//w//;//'//M/{ r
@0// /Y/M /7/% //’ /7////./%/7// #07%/ ,:7//?á%r/x ,//7W j
r · ‘ , ’ -
.Z'///////ó'//'/7//7//',?/Y` // An/‘/‘/7/n z/» raárá//M
.‘ ‘
. ‘; ,»/
4 /> ~· "· -9*/
_ , » //01% wm árl . ài "_ --2 V
42%/ /.:'r//z//zó/,:«« J /«r/z///rw//«·;; %z·r/6 ' A'lIll/[/('/ZT/I//I/. [ .- '
%«4z·7r</r/A/. A/*/;xz%,‘.’r//yKryzrrwrv/' ,?/W/'/// Arr./4a
, %%%/H//IN ”zr·r/ xóyr 1/7/%/./%/////4/// rg -- «· d
/*4*%//· /""”W/7 ««· %/ L7 ww #//:*//,7 wm «««/
{//, J? /r'/W·% MW A//zr /z//, «/'r/vin z?‘/xx/rráz _ / LI:
·. . . I
/"’!W"’ó"W “ / «/,·/‘,·,‘M,·,, «»,·«,·m«1
-2 ,ï,x«·r1/x·r·M· z/hy:.
/ - //
Mx ­· ,
.· " /
. ” / ·
{ 74/ /, [
! 7//Z ; //
_ _7_ ___,____________, .ï;_____ _______,