HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 6

JPEG (Deze pagina), 506.82 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

IV
Daar ik zulks ook ter zake der Tolheüng over het ä
E
Zwolsche diep hebbe gedaan, die tegen aller verwachting
en bevreemding nog niet is beëindigd, en de inkorting van
Schokland wel eenigzins met de werken over het Zwolsche
diep in verband staat, zoo kwam het mij' niet ongepast
i voor, om in een naschrift hiervan nog iets onder de
aandacht te brengen,
Daar ik vroeger ter dezer zake nimmer hebbe geaar-
, zeld, mijne gevoelens openbaar te maken, en wel weet,
dat sommige invloedrijke mannen zulks niet is bevallen,
zelfs mij' dit in openbare geschrüfen, evenwel altüd ou-
geteekeud, meermalen hebben doen gevoelen, zoo heeft
mg dit geene aanleiding gegeven, om mijn voornemen i
eenigzins te veranderen.
f Ik hebbe als altijd, een en ander uit overtuiging en l
volgens myn beste weten, naar waarheid opgegeven.
Indien ik mij evenwel in iets mogt hebben vergist, dan
Tl zal het mij' aangenaam wezen, en waarom ik in het belang
t der zaak dan ook verzoek, dat men mij' zulks onder de
aandacht brengt, zullende ik dan steeds bereid zij'n , dit
openlijk te herstellen. ··
Mogt er iets in voorkomen, dat voor den een of ander
minder aangenaam is, dan hoop ik, dat men mij' dit ten
goede zal honden, daarbij bedenkende, dat ik vermeend
F heb , zul/ts in het belang der zaak le moeten doen.
Zw01.L1¤, Mei 1861.
W'. J. SCHUTTEVAER.
....ïE,à 48......
1 4
l J