HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 56

JPEG (Deze pagina), 398.83 KB

TIFF (Deze pagina), 6.12 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

ë
si
49
gezegd, dat het vaarwater het eigendom van den
Staat blijft , en van wege het Rijk , zoomede ten
Y behoeve der provincie Overijssel de bevoegdheid
werd voorbehouden, om zelfs zoodanige werken
_ aan en ook binnen de bepaalde grenzen te doen
maken of aan te leggen, als in het algemeen be- `
F lang en dat der provincie noodig zullen bevonden
worden , zonder dat de Maatschappij of hare regt­
verkrijgenden daaraan eenige belemmering zullen
mogen toebrengen , noch bezwaren daartegen in-
l dienen.
Na eene regeling van de Tolquestie­gesehiedenis,
bestaat er uitzigt, om ee11 voor zeeschepen geschikt
vaarwater tot in zee te verkrijgen; allen dan, die
met scheepvaart en handel bekend zijn, zullen
zeker met mij het wensehelijke dier regeling ge-
? voelen.