HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 55

JPEG (Deze pagina), 587.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.12 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

[ 1;;,jäï il; ‘
ii er
1 l
_ 48
Q ll
j de Commissie het wenschelijk acl1tte, dat het ge-
j heele vaarwater voor zeeschepen voldoende kon
worden verdiept , zij in aanmerking van de vele V
l` lJ€ZW&1‘€11, de V61‘WGrpiI1g van mün voorstel ver-
meende te moeten aanraden ," hetgeen dan ook 2
is verworpen.
p T A Het is nu bij eenieder, die met de groote scheep­ e
l vaart eenigzints bekend is, buiten alle tegen-
j spraak, hoe, sedert het kanaal op Almelo bestaat, l
het in het algemeen belang en bijzonder voor
j Zwolle hoogst noodzakelijk is, dat een verdiept M
vaarwater tot in zee worde daargesteld ; er waren
; dan ook van tijd tot tijd belangstellenden , die
zulks niet alleen ter sprake bragten, maar ook
W pogingen aanwendden, om de uitvoering te ver-
zekeren.
4 Zij bepaalden zich hierbij echter steeds alleen
bij het Zwa1·te Wate1· (ik konde mij evenwel daar-
mede niet vcreenigen, omdat men toch ook over
E het 'Zwolsche diep tot naar zee moest kunnen `
varen) , en het kwam hun steeds voor, dat, zonder F
medewerking der Maatschappij van het Zwolsche
diep, tot verbetering van dat vaarwater , niets kon ll
of mogt worden gedaan.
Ik heb immer gemeend , dat het vaarwater over
‘j het Zwolsche diep eene Rijksrivier is e11 aan de
gezegde Maatschappij daarvan ook geen gedeelte
is afgestaan ; ik heb het dan ook steeds betreurd, dat
men dit niet aldus heeft ingezien , te meer, omdat
W in de concessie aan de Maatschappij duidelijk wordt
¢. E
sa si