HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 54

JPEG (Deze pagina), 566.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.12 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

zj ,
H
@7
over het Zwolsche diep tot 2 el 50 te verdiepen ,
ä zijnde nagenoeg 9 voet Amsterdamsch.
l Nadat de daarvoor benoodigde kapitalen beschik-
baar waren , zijn de werken uitgevoerd.
Het is echter bekend, welke geringe verdieping
hierdoor in het belang der zeeschepen is verkre-
F gen , in vergelijking van hetgeen men zich daarvan
had voorgesteld; ik zal derhalve daarvan niets op-
, gCVC11•
Het noodzakelijke van het verbeteren va11 het
vaarwater, i11 het belang van den zeehandcl, ten
einde tegen a11deren eenigzints heter te kunnen
concurreren , werd echter meer en meer gevoeld,
en men begreep , dat met eenige medewerking een
verdiept vaarwater tot i11 zee, waarin zich hij da-
ä gelijksche waterstand 8 à 8'_/2 voet water bevond,
nog wel geschikt zou zijn te verkrijgen; dit werd
dan ook nu en dan ter sprake gebragt.
g In 1855 werd door dienaangaande aan den
Raad van Zwolle een schriftelijk voorstel gedaan,
E waarbij ik toen nog maar hoofdzakelijk bedoelde,
b om te doen onderzoeken, welk kapitaal er zou
ë worden vereischt, om de kribben tot daa1· zich
ee11e diepte van 8 á 8*; voet bevindt, te doen
verlengen, hetgeen volgens mijn denkbeeld p. m.
5 4000 el zal bedragen.
i De heer VAN DIGGELEN was destijds 11og medelid
jï van den Raad , en een dergenen van de Commissie ,
die over mijn voorstel rapport heeft uitgehragt;
· de conclusie van dat rapport was: »dat hoezeer