HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 53

JPEG (Deze pagina), 546.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.12 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

ls! lt
??· j ïë
j
H
{ jl * E
1 f? . ”
li Z

l nl i
' il l
j nts1.u1 r.
= t
`· Is eene spoedige en goede regeling der Tolquestie
ij van het Zwolsche diep voor de schippers zoo zeer
wenschelijk , zij is dit ook nog voor eene andere
zaak , waarbij de belangen van Overijssel en Dren­
the , en in het bijzonder van Zwolle zijn betrokken.
Het is die van een verbeterd vaarwater van af Zwolle
jj Q tot in zee, dat door zeeschepen van omstreeks j
2-30 à 2-40 el of 8 à SV, voet Amstd. geregeld
l kan worden bevaren. li
Ik weet, dat hierover reeds voor meer dan
i veertig jaren werd gesproken, doch toen was de li
i behoefte hieraan minder,omdat handel en expeditie
IZOCII I'lOg OP (1611 ouden voet VOO1'lZglHgCI1•
Sedert echter de stoombooten zün in de vaart ge- G
komen , bij onze naburen verbeterde ve1·voermidde­
ICI]. W`C1`d€l'1 VV3HI'gCI1OII1€I1, CI]. C]? SP1`?1kC WHS VSH].
ij een kanaal naar Twenthe, Werd de behoefte hier- ï
aan meerder, en het was dan ook daarom VO01‘ Q
çë velen verblijdend, dat men in 1843 bij de Over- j;
l ijsselsche Vereeniging tot ontwikkeling van Provin­
j ciale welvaart op de gedachte kwam , het vaarwater ·

it t zto ,,,o en