HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 51

JPEG (Deze pagina), 629.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.11 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

.,i· xxl Y W dit ik Y ik l ‘ Ml"-___-__l__lWl El
ij in nl
jj 44 Qf

ik l 2:00 zal de vvensch van de belangliebbenden toch
zeker als hoogst billijk moeten worden genoemd,
dat aan deze schadelijke en grievende zaak spoedig j
een einde worde gemaakt.
l , Ofschoon ik nimmer aan ee11e regeling van deze
zaak heb getwijfeld , zoo ben ik in deze verwach­
ting nog meer gesterkt door de gedane belofte V311 Pi
M j den Minister; ik heb de vertraging altijd n.og al
toegeschreven aan het bestaan van meer belangrijke
C11 spoedvorderende zaken, en dit nog te eerder,
omdat, hetgeen ook reeds genoegzaam bekend is, al
ggj het streven van het Ministerie is, om zoo moge-
lijk bestaande geschillen te beëindigen, cn door
hetzelve op 23 April gezegd is: »de Nederlandsche
Natie, wij zeggen het met volle overtuiging, de Ne- jg
glj Ti derlandsclie Natie is het twisten moede en ver-
F, langt dat er gehandeld wordt." ,
* 23
Volgens eene mededeeling in het Handelsblad
Van 4 Mei, is in de zitting van de Tweede Kamer
p op 3 Mei de discussie aangevangen over het rapport, i
betreffende de Maas­enquête. Nadat dienaangaande g
door den heer rnonnnemt een voorstel was gedaan,
is hetzelve na eenige discussiën met algemeene
stemmen aangenomen, en de Commissie voor de li
enquête daarna ontbonden.
Het is opmerkelijk, dat de enquête over het g
"Zwolsche diep reeds voor meer dan 4l/2 jaar heeft
plaats gehad, en die van de Maas e11 de Zuid-
Vlilleinsvaart omstreeks drie jaren later , en de laatste
li ï
lj ik
jj a
lik? o c _ .4 >t., T verw. ..e;4 a,.,~.n,«_c,M__,_,L_ ·