HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 5

JPEG (Deze pagina), 507.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

VOOR üüïälä
2
I
Het doel, waartoe ik deee mijne beschouwingen, be- 4
trefende het eiland Schokland, naar aanleiding der b
b voorgestelde inkorting, door den druk bekend make, is
l om de zoodanigen , die dat eiland weinig anders dan by
naam kennen , met de aldaar voor de scheepvaart ver-
schillend voorkomende toestanden en hetgeen tot de inkorting
aanleiding schijnt te hebben gegeven en daarop is gevolgd,
, eenigzins bekend te maken.
Daar ik vroeger ook in betrekking als schipper , meer
dan vgf en twintig achtereenvolgende jaren (vooral in de
ongnnstzgste maanden) bij en om Schokland heb verkeerd,
en de aldaar meest voorkomende toestanden bggewoond,
zoo kan ik miï van dat bedri)7 nog wel zooveel herinne~
ren, dat ik vermeend hebbe, het voornaamste hiervan te
kunnen omschrijven.
Ik kon dit nog beter doen, omdal, sedert ik aldaar
wel minder verkeerde, ik er evenwel van leïd tot lijd nog
kwam, en dan de veranderingen op het eiland opmerkte.
Daar ik door ondervinding wist, dat de vaarl langs
de Zuiderzee in menig opzigt rïzoetïelijle en di/tivg`ls zeer
gevaarliïk is, bleef ik mg steeds, wanneer zulks te pas
,· kwam, de belangen der schippers aantrekken.
J

1


è
Ji