HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 49

JPEG (Deze pagina), 617.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.11 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

je jjïiipi Y Y
lilgj lil "‘
r i
n , 3
ig al
jg 42
l
maar die ook niet te kunnen onderhouden, en,
mogt zulks het geval worden, wie zal zich dan {
voortdurend met het onderhoud d831‘Vël11 belas­ A
ïäi ten?
X llocwel ik reeds voor jaren van ter zijde heb ï
gehoord, dat men zich voorstelde, die aan het
Rijk wel te zullen kunnen overdoen , en dat zelfs
j hiertoe reeds pogingen zouden zijn aangewend,
ig zoo reken ik het buiten mijn bestek, over gis-
D li singen dienaangaande verder uit te weiden.
je Alvorens te eindigen, reken ik nog noodig hier-
bij te voegen: ä
1. Dat, hoe ongunstig ook het gewestelijk Bestuur
van Drenthe, door de voorstanders der werken
over het Zwolsche diep is beoordeeld, en zelfs van
j hetzelve is gezegd, dat men in billijkheid had A
‘ mogen verwachten, dat genoemd bestuur, boven
l Provincialismus verheven, het nut, het onwaar-
deerbaar nut zoude hebben ingezien, van voor
i`i Drenthe eene goede uitvaa1·t naar zee te bekomen,
de eenigste die dat gewest bezit, en de tegenstand
van een gedeelte der schippers zijne verschooning
vindt in de tegenstribbeling van Drenthe, en men,
bij waarlijk treurige harrewarrerijen ten opzigte van
zijne eigene kanalen, geen kans heeft gezien, dat z
Bestuur tot redelijke beginselen te brengen, zoo
kan ik toch tot lof van die besturen, die bij de j
jj zaak belang hadden, naar waarheid verklaren, dat
van af de werken zouden worden daargesteld, en ,
jl gedurende den loop dezer zaak , steeds
jl
in L
In i
il
lé li
ä
lik _, ii ­~~ ··~~·« ·~ -~--~_;..,. e =;s::gn.,.o -~