HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 47

JPEG (Deze pagina), 622.98 KB

TIFF (Deze pagina), 6.10 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

lil j
nl
40
j Tj j _ ï
« ., Men heeft er ook nog de aandacht op gevestigd,
j hoe verregaand verkeerd de schippers zich hebben i
j gedragen, om zich tegen eenen wettigen tol te ,
verzetten, en men heeft mededeelingen gedaan, Q
die, in aanmerking der bekende gevolgen, voo1· de
l ‘ Maatschappij altijd beter waren geweest, verzwegen tv
te zün geworden. Daar de schippers in hun11e
ik uitgegevene brochures dienaangaande het een en L
ander hebben gezegd, is het onnoodig, dit hier te
herhalen.
j Men heeft niet vergeten, om degenen, die in
. Overüssel en Drenthe zich van af het begin der
tolhefling het lot der schippers hebben aangetrok-
j ken, en naar vermogen hebben medegewerkt, om
hunne klagten en grieve11 bg alle mogelijke auto-
l riteiten bekend te maken, te beoordeeleni Men
heeft hierin aanleiding gevonden, om met veel V.
ophef te verkondigen en voor de vergetelheid te jv
bewaren, dat de daargestelde werken, in het alge- lj
meen belang, met de beste en edelste bedoelingen
waren ontworpen en uitgevoerd, en de gedane
M opgaven en gevoerde beweringen overeenkomstig
op de waarheid zijn geweest.
Ofschoon zulks op eene zoo kieschc wijze is ge-
daan, dat weinigen dit zullen kunnen verbeteren,
zoo geloof ik toch, en mij'dunkt, anderen DIGI;
j ~ l
deze werken vergelijkende met die aan het Nieuwe diep en elders
(waar vele ellen diepte en sterke stroom bestaan),nog wel eenig l j
verschil kunnen ontdekken. ‘

ki

il
' l
Mg p , ggg', g M _, ,,,.,r­;g:=­«+a­,;,.:­.·r,a;:=:»=T===vvv"""er