HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 45

JPEG (Deze pagina), 648.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.13 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

t
tatj tn ä
14
iï 38
"t ‘
·¤ · it
Men heeft verklaard , dat het vaarwater (moe-
jg; ‘ Zemmerd werd gebruikt. (**)
li t .%
i » Dat volgens het gewijzigd tarief, niet alleen de geldschieters geene
j E rente zullen kunnen ontvangen; maar dat er ook niets ter bever- _
j dering van landaanwinning zal kunnen worden gedaan, en ook het i
‘ ondernomene werk niet kan worden voltooid, en dat zelfs hetgeen
bestaat, niet in stand kan worden gel1ouden.,"
ii (**) Wanneer het bekende spreekwoord waar is, dat die te veel
j wil bewijzen, veeltijds niets bewijst, dan is zulks op deze opgaaf
I, volkomen van toepassing.
Van de afsluiting van het vaarwater door middel van eenen ketting
Y reken ik niet noodig iets anders te zeggen, dan hetgeen door den i K
heer J. W. GONRAD, toen tüdelijk Hoofdingenieur van den Waterstaat
te Zwolle , op 19 October 1852 aan H. H. Gedeputeerde Staten van
ii Overijssel is verklaard: » Dat de klagten der schipperij over de belet-
selen, door de afsluiting van het vaarwater beneden Genemuiden te
jl weeg gebragt, Z.Ed. gegrond voorkwamen. daar het toestel de vrije
bewegingen der schepen, onder anderen bij het laveren, hinderlijk
ig was en er gevallen waren, dat het voor de schepen gevaarlijk kon
worden, om welke redenen hij voor de opruiming van de afsluiting
Q adviseerdc."`
Ik zal hier alleen büvoegen, dat aldaar niet allee11 meermalen
overzeiling heeft plaats gehad, waardoor vrij wat schade is veroor­
zaakt , maar ter oorzake van die afsluiting zelfs twisten zün ontstaan,
die geregtelijke vervolgingen hebben na zich gesleept, en, de
schuld bewezen zünde, zelfs gevangenisstraffen ten gevolge hebben
gehad. g
Die iets meer wil weten, hoe onbelemmerd het vaarwater tus-
gt schen de kribben in sommige, doch dikwijls voorkomende omstandig• j
heden gebruikt wordt, verwijs ik naar de door de schippers in 1856
j uitgegevene brochure, alwaar men op bladz. 2]. een aantal namen kan E
i vinden van schippers, die voor dien tijd aldaar door overzeiling als
j anderzints belangräke schade aan hunne schepen hebben bekomen. j
j lt Ik kan nu nog hierbij voegen, dat er later, behalve veel meer
ongelukken, een gedeeltelijk beladen zeeschip, en twee beladene l
Zwolsche beurtschepen, bij eenen storm en hoogen waterstand, met

t
t ,,,r..,.r...,___(__ __ ___/,_ä;__;-,, ..~­r ­--·"""*";·
gi « · -··_ Y ~. ····· .1,;;;.- -