HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 43

JPEG (Deze pagina), 635.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.12 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

_ H 1
k ‘* l
=» i nl
‘L t
j r Se
fl
al j Mon heeftgczegd, dat sivzls eeuwen aan werken,
j `jgi zooals in het Zwolsche diej) züu daargcsteld, be-
j j hoefte had bestaan (deze bewering is zeker niet
F overdreven), en dat de schippers sedert onhenge­
Q4
lijke jaren op een verbeterd vaarwater hadden
aangedrongen. (§)
;¤‘· à- *3
ll terstond op het Zwolsche diep dan zeer laag is, en daardoor zeer
j vele schepen soms dagen achtereen hebben aan den grond gezeten, ,
zou ik dit met de verklaring van zeer vele getuigen wel kunnen
bewä zen.
jj De voorstanders der werken hebben gemeend, dat eene sierlijke
i en boeijende beschrijving van den vorigen toestand, in hun be-
if lang, zeer VOOI`(l.0Cllg ZOU. l{llI’lI1CH W€l'l{BIl; HIGH llCCl`lZ (lälïl 00l{ Hlêt
verzuimd deze in het licht te geven , en verhaald, dat er vroeger jj
dikw§ls täden voorkwamen, en wel in de gunstigste tijden »
van het jaar, wanneer er het meest was te verdienen, dat de jj
vlakte zoo droog liep, dat de kinderen om de kielen gingen spelen,
jj en zelfs een regiment aldaar evolutiën bad kunnen maken. lk hen
jj reeds van 1813 af met het Zwolsche diep bekend geweest, en meer
i bejaarden nog langer, en noch ik noch iemand anders weet meer,
Qi dat in het vaarwater zoo iets ooit heeft plaats gehad , (uitgezon·
derd welligt enkele gevallen van buitengewoon lage waterstanden ,
zooals er nu nog enkele voorkomen), en het is zeker aan gemis
van geheugen toc te schrijven , dat men van de aldaar plaats gehad
F hebbende hinderpalen zich niets meer herinnert.
Men heeft gemeend, dat, indien dit maar met ofiieicele stuk-
l ken kon worden bewezen, dit de grondslag zou zün waarop al het lj
jl andere kon worden gebouwd, en dit meer dan voldoende zou zijn
l om de schippers te overtuigen, dat zij dubbele redenen hadden, om
zich over een verbeterd en allezins voldoend vaarwater te verblijden,
j tevens hun als misdaad amzrekenemle , dat zich overeen dmrzaoer
j j geslelden wzalzjgen 15*01 be/slaagden. je
Dit zoo hoogst belangrijke bewijs is dan ook geleverd aan de com-
j missie der enquête , door de eenvoudige mcdedeeling, dat in 1836
vijf llasselter beurtsehippers aan Z, M. den Koning hadden ver·

· t ?
;
ii I
" ` ,_,,,-, ­;ï ‘ Fr .... .-.«~­:«=:"""*""`”‘””"_"`°°_""‘