HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 42

JPEG (Deze pagina), 575.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.25 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

35
]; -_ . . . ,. . .
cam VCl‘CCl1l"ll1°` tot 0llI.W1l§l§Clll]°` van P1'0V1llCl£llC wel-
xu zo
vaart, in eene in 1849 door den uitvoerder der
»3n° . . .
mg werken uitgegevene l)1‘OCl1u1‘e, getiteld: »Eenzge
opmerhingen naar aanleiding der Tolgueslie van
1; . . .
van het Zwolsche Die " zoo ook noe 1n een in 1856
7 za
rende uitgegeven werkje, getiteld: »Hel Zwolsche diep,
]_ - •
HCH· en dg ·vg;~bg;m~mg van deszeäïs vaar2valcv‘,"
d1e, zijnde ook opgenomen in des schrijvers Tijdschrift
wor- voor Staatshuishoudknnde en Statistiek, XIII deel,
1e stuk, bl. 21. (*)
H°C` Men heeft, om den verbeterden toestand van
rtoe het vaarwater boven den vroegeren toestand te doen
ulks `l1llLl{OIIl€11 , gCZCg(­l , dat W8.3.l` V1`OCgè]I OIY1 (].(3l'l lägêll
Waterstand de vaartuigen van de kleinste soort
T11g­ weken aCl1te1‘ee11 moesten blijven liggen, nu in
m een geheel jaar, niettegenstaande langdurige allan-
cl . . .
lt d1gC wmden, geen enkel selnp meer vastgeraakt
lI°`­ •
b IS-
hg (“"j Door de schippers die het laatstgenoemde werkje in 1856
Bu hebben wederlegd , is gezegd: dat het zeer opmerkeläxk was, dat het
VCl`(]. `lllIïgCgCVCH. op CCD. OOgBHiI)lll{, (lillï CT CCD VOOl`Sl.€l tot CIl([HétC
VC over de werken van dit diep bij de Tweede Kamer der Staten-
lid Generaal aanhangig was; dat het niet anders kan beschouwd wor-
511 den, dan als eene daad van eene van twee twistende partijen,
,1, om de overtuiging voor hare beweringen te winnen; dat dit eene
zeer geoorloofde, ja de beste wijze is, om op het veld der waarheid
H . . . . .. . .
en der overtuiging overwinningen te behalen, cn zg in dat opzigt
de pogingen van hunne partij moeten goedkeuren, maar dat het
f- geschrift geene meerdere waarde heeft dan van een partijselxrift,
3 · geene meerdere waarde dan hunne geschriften over de zaak.
Indien het niet te algemeen bekend was, dat sedert de
) daarstelling der werken bij aanhoudende allandige winden, de wa-