HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 41

JPEG (Deze pagina), 582.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.25 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

ik Tl
“F 34
verineen ik de genoemde vraag te kunnen beant~
woorden.
[ Ik schrgf dan de niet-regeling of niet­af`doening
j dezer zaak toe:
lj 1°. Naar aanleiding der bekende beweringen van
zijde der voorstanders- van den tol, aan onbekende
en geheime tegenwerking van invloedrüke mannen.
29 Aan de te voorziene moeijelijkheden, die,
na eene regtvaardige regeling , zullen geboren wor-
; den.
in Indien ik de gronden voor deze müne vermoe-
ju dens met omstandige bewüzen wilde staven, waartoe
j ik vermeen wel i11 staat te wezen , zou mij zulks
l te ver van mün voorgenomen doel afleiden.
Daar e1· evenwel kunnen zijn , die zulks eenig-
zints betwijfelen , is het noodig, om. hoewel in
korte trekken, het volgende O1lClC1‘ de aandacht
mijner lezers te brengen , ten einde zij dan eenig­
zints beter kunnen oordeelen.
h De voorstanders der werken van het Zwolsche
diep, waaronder inzonderheid hij, die de plannen
° heeft ontworpen, en 011ClC1‘ wiens opzigt dezelve
‘Y zün uitgevoerd, en zü, die later aan het hoofd
der Naamlooze Maatschappij hebben gestaan, hebben
[ van af het begin zich steeds beäverd, om door
hoogdravende voorstellingen de goede uitkomsten
dier werken te roemen.
Men heeft zulks gedaan, behalve in vele dag-
blad­a1·tikelen ,. evenwel altüd ongeteekend , in de A
algemeene jaarlijksche verslagen der Overijsselsche
ra
Ii
l
E t