HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 40

JPEG (Deze pagina), 585.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.12 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

al 33
voornemens was deze zaak te beëindigen , waarop
de sehipperij echter gegronde aanspraak liad.
jj Hoewel het hier een publiek belang geldt en eene
, zaak, die afgedaan moet worden, is er nu reeds
j weder meer dan 1% jaar verloopen, sedert de
Minister de belofte deed , om spoedig de dienaan-
gaande verzoehte inlichtingen te geven; nu zal door
hen, die met den loop dezer zaak geheel niet
of zeer weinig bekend zijn, de vraag kunnen
worden gedaan: waarom die belangrijke zaak zoo
op de lange baan wordt gehouden en waarom die
niet reeds voor lang is geregeld'? Door hen . die
met alles onbekend zijn , zal die vraag zeker bij
geene mogelijkheid kunnen beantwoord worden, te
minder , als men in aanmerking neemt , dat zelfs
de heer THoRBEeKE , die met het voornaamste in
deze zaak bekend was, met zulke duidelijke en
voor een ieder verstaanbare woorden heeft moeten
á verklaren , dat , niettegenstaande het hier een Publiek
belang geldt en deze zaak meer dan eenige andere
tot klaarheid is gebragt, het onbegrijpelijk moet
_ worden genoemd, dat dezelve gedurende zoo vele
l‘ jaren ongeregeld blijft.
Dat deze weinige woorden , door den heer
THORBECKE gesproken , eene zeer beduidende be-
teekenis hebben , en er wel veel uit zon zijn op
te maken , behoeft geen betoog.
Daar ik van af het begin der tolheiling het voor-
l naamste in deze zaak heb bijgehouden, en l'1lC1‘dO0I
met een en ander nog al eenigzints bekend ben,
·
gl
ä
Ei