HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 39

JPEG (Deze pagina), 606.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.12 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

ii lj
rj {

j 32 *
j gezonden , die e1· mijne aandacht op zouden hebben
gevestigd?
V jl; Toen dat berigt bekend werd, kregen de schip-
l pers weder goeden moed, want zij stelden zich al
M toen voor, dat de Minister zonder twijfel aan ge-
la dane beloften zoude voldoen , en waren er reeds,
l` die er over spraken en zich voorstelden, dat over
eene spoedige en goede uitkomst de vlag zou kunnen
Gl worden in top gehaald.
Maar, hoezeer zi_j op die beëindiging bleven hopen,
kwam de tijd nog niet, dat zij over deze zaak de
ll vlag in top konden halen; alles integendeel bleef
zooals het sedert jaren was, en de jaarlijksche
‘lt betaling van eenige duizenden guldens duurde
voort.
In dien toestand, hoe grievend dan ook, begrepen
toch altijd verreweg de meesten , dat zij, even als
l ieder ander Nederlander , op bescherming van hunne il
regten en vrijheden aanspraak hadden; zij bleven
5 daarom met het indienen van eerbiedige adressen
ej; tot beëindiging volhouden. _
Men kon wel verwachten, dat er zouden zijn ,
' wien het verder requestreren, als niets opleverende ,
zou vervelen; de uitkomst heeft dit ook bewezen,
en zelfs van menschen, die van het begin af, uit
overtuiging dat onbillijk we1·dcn belast, de eer-
E sten en voornaamsten zijn geweest, om voor de
belangen der algemeene sehipperij op te komen ,
terwijl door hen niet onduidelijk werd te kennen
j gegeven, dat er alle schijn bestond, dat men niet
; P3
e ;
Q ini