HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 38

JPEG (Deze pagina), 579.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.12 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

il

enquête, welke de Kamer heeft ingesteld en ten
einde gebragt, betrof de aangelegenheid van het
Zwolsche diep. In een zwak oogenblik had de Kamer
de stukken dier enquête , in stede van daarop een be·
paald besluit te nemen , verzonden naar den Minister
om inlichtingen , eenige jaren geleden. Sedert dien
tijd, zeide ZEd., is de Minister meermalen door
verzoekschriften , door conclusiën van rapporteurs
over verzoekschriften indaehtig gemaakt op die aan-
gelegenheid , en evenwel blijven wij zonder inlich-
i ting, en blijft, wat het ergste is, de zaak, zoe
veel ik weet, ongeregeld. Dat kan niet, het
geldt een publiek belang, dat meer dan eenig ander
tot klaarheid is gebragt, en dat, al ware het alleen
op erkenning van hetgeen de Kamer heeft verrigt,
aanspraak heeft op eene spoedige en geheele vol·
d0enin·g."
De Minister van Binnenlandsche.Zaken antwoordde
hierop: »Eene belofte van die zaak zooveel mo-
gelijk te zullen bevorderen, geef ik gaarne met
betrekking tot den door den geaehten spreker te
i kennen gegeven wenseh , dat inlichtingen mogen
worden verstrekt omtrent de zaak van het Zwolsche
diep.
» Ik erken , die zaak had ik uit het oog verlo-
ren; zij is echter lang voor mijn optreden in de
j Kamer behandeld. Ik herinner ook niet , dat,
terwijl ik de eer heb , aan het hoofd van het De~
parteinent van B. Z. te staan, door deze Kamer
besluiten zijn genomen , of stukken aan mij zijn

ii t
I