HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 36

JPEG (Deze pagina), 560.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.10 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

29
r- het lot der schippers wel degelijk aan te trekken;
le ja zelfs is hierover toen vrij heftig gesproken, en
2- niet onduidelijk te kennen gegeven, dat het geno-
11 men besluit als zeer bevreemdend moest worden
beschouwd.
- Dat de teleurstelling voor de schippers zeer groot
s was, behoeft geen betoog, hetgeen men zich het
ยท- best kan voorstellen, zoo men zich in hunne om-
2 standigheden verplaatst.
g Daar nu de Minister had beloofd, om zoo moge-
lijk nog nadere inlichtingen te zullen geven, ver-
1 wachtte men, dat Z. Exc. dit zoo spoedig doenlijk
. zoude doen, of aan de Kamer zonde te kennen
. geven, hiertoe niet in staat te zijn.
Toen de schippers nu weder ondervonden, dat
de zaak stil bleef zitten, werd de Minister door
een groot aantal schippers uit Overijssel en Drenthe,
in een eerbiedig adres, hieraan herinnerd.
Ofschoon er toen reeds eenigcn waren, die in
aanmerking van alle tegenwerking, niet alleen ver-
drietig maar zelfs zeer misnoegd werden, bleven
evenwel bijna allen met het indienen van ecrbicdige
adressen volhouden, waarin ook werd opgemerkt,
i dat, daar een staatsonderzoek was gedaan, de waar-
digheid der Kamer zelve vorderde , dat hieraan ge-
volg werd gegeven. Hoewel de zaak bleef sluime-
ren, was het toch verblijdend , dat er een aantal
leden van de Tweede Kamer waren, die steeds
toonden zich de belangen der schippcrij ernstig
aan te trekken, waaronder de heeren VAN DER
3