HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 35

JPEG (Deze pagina), 586.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.10 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

J
j 28
T jl toen hetzelve was afgcloopen, waren zeer ver-
K 1 blijd , want zij stelden zich vvoor, dat nu aan de
j l sedert jaren bestaan hebbende schadelijke en grie-
j l vende tolhefling spoedig een einde zou worden
k gemaakt.
Met het volste regt konden zü dit ook ver-
wachten, want de Commissie had verklaard, niels
te hebben verzuimd om alles behoorlijk te onder-
zoeken, alsmede dat de Minister aan he11 alle de
op deze zaak betrekking hebbende stukken met de
meeste bereidvaardigheid had verstrekt.
Toen nu dit verslag bü de Tweede Kamer in
behandeling kwam, bleek het spoedig, dat, gelük
reeds vroeger bij herhaling was ondervonden, er ook
. nu weder eene onzigtbare hand scl1een te zün,
die de beëindiging tegenwerkte; op voorstel van
ee11 lid der Kamer, waarbij zich meerderen voegden,
werd besloten, om van den Minister nog nadere
inlichtingen te verzoeken.
Dat die voorsteller ook iemand schijnt te zijn
geweest, die er zich weinig om bekreunde, dat de
schippers voortdurend met tol belast bleven, is,
dunkt mij , zeer duidelijk, want daar ZEd. wist,
` of althans kon weten, wat de Commissie had ver-
` klaard. zoo volgde daaruit van zelf`, dat de Minister
niet in staat zoude wezen, meerdere inlichtingen
te geven, en kwam dus zijn voorstel niet te pas.
i Bij die gelegenheid bleek het ook, dat er nog
andere leden waren, die zich met het voorstel niet
konden vcrccnigen , en daardoor bewezen, zich
i
i
l
i
=!
E g _____ o