HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 32

JPEG (Deze pagina), 557.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.07 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

R
lg 25
, Tijdens men met het afdrukken van dit werkje
bezig was, las ik in de Amsterdamsche Courant
van 16 Mei een berigt uit Kanqoen, waarin
wordt medegedeeld, dat, tengevolge van de
onderseheidene bg het Gouvernement ingekomene
adressen, door den Minister is bepaald, om ook
dat gedeelte van Schokland, hetwelk Emmeloord
genoemd wordt , te doen blijven bestaan , en dat
ten dezen eene billgke schikking met den aanne-
mer A. HARZEV00RT , die de slooping hadaange­
nomen, is getrofen, en men weldra eene aan
' besteding van het onderhoud der werken kan
verwachten.
Dat dit berigt voor belanghebbenden zeer
verblgdend is, behoqt niet te worden betoogd,
evenmin als dat hierdoor overtuigend is bewezen
geworden , dat de door de sehijopers opgegevene
if klagten en bezwaren niet ongegrond zyn ge-
weest.
' Daar nu wordt gezegd, dat er voor het on-
derhoud weldra eene aanbesteding zal plaats
hebben, zoo is het hoogst wenschelgk, dat, al-
vorens zulks gebeurt, door soliede deskundigen
ook de toestand van den duh achter het eiland
worde onderzocht, van welks goede instand-
houding het voortdurend blgjven bestaan van het
nog aanwezige land geheel afhankelák is.