HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 31

JPEG (Deze pagina), 537.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.07 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

ll
~‘ 5
j 24
l Dat het l)ll_jV(‘l1 bestaan en behoorli_jk Ol1(lCl`ll0ll­ ;
l den van het eiland Schokland, volgens mijne 011-
l dervinding en overtuiging, als dringend noodza-
j kelijk , in het belang van scheepvaart en handel ,
j moet worden beschouwd.
Dat, indien hieraan wordt voldaan, de dijk
achter het eiland moet worden versterkt en ver-
hoogd.
Dat ook het Noordeinde insgelijks zoodanig dient
te worden versterkt , dat hetzelve niet verder door
de zee kan worden verzwolgen, hetgeen nu bij
iederen storm nog steeds voor een gedeelte plaats heeft.
Dat , hoewel ik weet , dat de daarvoor beno0­
cligcle uitgaven buitengewoon hoog zullen wezen.
zoo vermeen ik toch verzekerd te zijn, dat men
nergens gelden voor iets T11B€1‘ noodzakelijks zal
kunnen besteden.
Mogt ik nu door deze mijne beschouwingen
eenigzins l1ebben medegewerkt, dat besloten wordt, I
geheel Schokland, en speciaal ook de haven op
Emmeloord zoodanig in goeden staat te onderhou­
den, dat tijdgenoot en 113.l(Ol]1CllI]g aldaar eene
veilige ree en ligplaats zullen kunnen vinden , dan
l zal zulks voor mij steeds zeer verblijdend zgn.
2
3
·
ll
ä
l j __,,l,