HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 30

JPEG (Deze pagina), 557.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.14 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

v
23
j lZ1‘C11l’. die inkorting wel zoude wcnschen te worden
ingelicht. Hierop zijn aan haar de stukken van
1788 met bijzijnde missives ter kennisneming ge-
l zonden.
De Kamer heeft daarop in het begin van Maart
nl den Minister, met hare denkbeelden ter dezer
4 zake in een zeer uitvoerig en krachtig adres bc-
M kend gemaakt, en naar aanleiding daarvan eerbie-
X dig maar tevens ook dringend verzocht, om, inge-
val men met de werkzaamheden tot inkorting reeds
E mogt zijn aangevangen, de verdere uitvoering
daarvan te willen doen staken.
Volgens een berigt uit Zwolle, geplaatst in de
Provmciale ()·ver;j`sseZse/ze Coumml van 27 Maart
1861, »zou de Minister hebben gelast, om in
>>afwachting van een nader onderzoek, en eene
>>nadere overweging der voorstellen, met betrek-
>> king tot de inkorting der WBCGPSIHBISSYCFIQCII op
>> het eiland Schokland, aan die voorstellenjvoor-
» alsnog geene uitvoering te geven, maar ook in
» het noodzakelijk onderhoud Väll het noordelijk
» gedeelte van dat eiland te voorzien.
7 Daar genoemd berigt als ofïiciëel kan worden
er beschouwd, zoo is het te wensehen, en ook wel
te verwachten , dat bij dat onderzoek ook ervarene
schippers zullen worden gehoord, die in staatzijn,
om van de bekende voorkomende toestanden juiste
,1 mededeelingen te doen.
Hiermede eindig ik deze mijne beschouwingen,
doch vermeen er nog te moeten bijvoegen:

ä