HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 23

JPEG (Deze pagina), 577.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.07 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

<·’ L?
l
j 16 ‘
l den kunnen worden beschouwd, en dat het allezints j
j geraden is, alvorens zich tot de keus van eeenige der
voorgeslagene middelen te bepalen, het gevoelen
dier Provincien ten opzigte der voorsehrevene r
l punten te onderstaan." i
VVanneer ik nu ter zijde stel, hetgeen ten opzigte l
van het vervallen van Emmeloord , in die stukken ,
van 1787-1788 voorkomt, als voor Holland en
WVest­Friesland vvensehelijk en voordeelig en het- E
geen over de gunstige en voldoende ligplaats
onder Ens is gezegd, dan bemerk ik toch zeer
duidelijk : _
1°. Dat men toen ter tijde reeds overtuigd is
geweest, dat door het doen vervallen van Emmeloord
de scheepvaart eene veilige haven en legplaats zoude E
verliezen.
2°. Dat de scheepvaart die volstrekt noodig heeft,
Vooral ook bij ijsgang. i
30. Dat inkorting van jhet eiland de dan te E
nemene maatregelen, voor dcsveiligheid der schepen, _;
naar de omstandigheden en verschijnselen dienen jg
geschikt te zijn.
4°. Dat toen zeer goed is begrepen, dat an-
dere Provincien bij het blijven bestaan van Em-
meloord belang zouden kunnen hebben, en het j
doen vervallen uit een geheel ander oogpunt zou- g
den kunnen beschouwen. l
5°. Dat het vervallen van Emmeloord , ter
ceniger tijd, een aanmerkelijken invloed op de ree ‘
of ligplaats bij Ens zoude hebben. E