HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 22

JPEG (Deze pagina), 589.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.19 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

15
L lm die tot onderhoud vereisoht werden, zoude moeten
äCGP' getroosten.
Jaais »Dat evenwel bij het docn vervallen van Emmel-
oord, er noodzakelijk vooraf ook voor eene vol-·
doende en gerijfelijke ligplaats voor de kleine scheep-
'CITC vaart dient te worden gezorgd en nimmer hie1·toe een
lügê besluit worde voorgesteld, zender daarvoor geno-
h€t‘ mene behoedmiddelen.
*10* >>Dat, hoezeer zij overtuigd vermeenen te zijn,
dat onder Ens eene allczins voldoende en gerijf`c­
ml" lijke ligplaats zoude zijn te maken, zij zich niet
lm > in staat vinden , deswege een bepaald plan voor te
de stellen.
ig" »Dat het door he11 zeer waarschijnlijk wordt bc-
mu schouwd, dat het vervallen van Emmeloord ter eeniger
CTS tijd een aanmerkelijken invloed hebben zal op de
ree- of ligplaats bij Ens, zooals zal blijken, en dat
P" de maatregelen , die men alsdan tot beveiliging der
Ft: ligplaats nemen zal, geschikt dienen te zijn naar
of de omstandigheden en verschijnselen, welke het
er opvolgende vervallen vergezellen.
Ct »Dat door gecommitteerde raden van de Staten van
Holland en VVest­Friesland is gezegd, dat er voor-
l` slage11 zijn gedaan, die ofschoon ze voor hunne Pro-
’1` vincie zeer voordcelig zouden kunnen wezen (als
"C zijnde toen met het onderhoud van Emmeloord
6 belast) echter door andere Provincien , die bij het
" blijven bestaan V311 het geheele eiland Schok-
» land belang hebben, en tot de werken van
Ens bijdragen , uit een geheel ander oogpunt zou-