HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 21

JPEG (Deze pagina), 555.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.19 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

j 14
I
{ »Of men Emmeloord als noodzakelijk kan
» aanmerken , voor zooverre de kleine scheep-
I » vaart aldaar cenc veilige haven en ligplaats
» ontmoet ?"
j in dcze11 zin hebben gerapporteerd:
Y » Dat het bestaan van Emmeloord voor zooverre
die de kleine scheepvaart betreft, als voor veilige
haven en ligplaats, zekerlijk ee11 voordeel is, het-
welk bij het doen vervallen zoude worden verlo­
ren.
»Dat evenwel tusschen de Meulen en Zuiderbuu1·­
ten een tamelijk ruime kom bestond, dewelke,
zoo uithoofde van deszelfs ligging, als wegens de
goede en vaste ankergrond , tot eene veilige lig-
plaats verstrekt voor de kleine schepen, die van
en naar het Zwolsche- en Kamperdiep en elders
varen.
»Dat, hoe zeker zij er van zijn, dat de scheep-
vaart eene wäk- en ligplaats volstrekt noodig heeft,
om zich bü stormen, korte- of donkere dagen, of
ook bij ijsgang te kunnen bergen, zij even zeker
vermeenen te zijn, dat diezelfde scheepvaart met
eene enkele veilige te11 vollen gerijfd is.
>>l)at in aanmerking hiervan, de ankergrond on-
der Ens door hen beter wordt geoordeeld, en door
het uitsteken van hoofden als anderzints , meerdere
gerijfelijkheden zouden kunnen worden toegebragt,
en zij geene rede11en zien, om Emmeloord te behou-
den, veel min dat 1ne11 zich de belangrijke kosten,