HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 17

JPEG (Deze pagina), 583.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.15 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

á
F 10 j
i
j zon gaan, om tot eene uitgaaf van gelden voor ,_
onderhoud van Schokland te besluiten.
Daar de Heer Grave VAN IIEIDEN, Vertegen-
i` woordiger uit Drenthe, toen 110g niet te °s Hage
was, hebben zij Zijn WelEd. schriftelijk een en '
ander medegedeeld, die hun daarna van Z.Ed.
belangstelling heeft verzekerd.
Later is de Commissaris des Konings in Over- A
ijssel en een Lid van Ged. Staten in Drenthe, die i
zulks aan den Commissaris des Konings zoude _
mededeelen, door schippers hierover ook nog
gesproken. Y
Ofschoon tot i11 het begin van F ebruarij , van- V,
wege den Minister ter dezer zaak aan belangheb­ i
benden niets werd geantwoord, zoo werden door l
tusschenkomst van den Commissaris des Konings |
aan de Kamer van Koophandel en Fabrijken te `
Zwolle, eenige stukken ter lezing gezonden, uit ` 4
welker inhoud men de aanleiding tot de inkorting i
van het eiland kon opmaken.
Daar zulks voor zoover bekend aan geene i
anderen werd gedaan, was dit wel eenigzins op-
merkelijk, maar veel meer bevreemdend is het, ,V
dat, hoewel het getal vaartuigen in Drenthe veel
grooter is dan in Overijssel, omtrent deze zaak
i11 Drenthe geene adviezen zijn gevraagd. i
Daar ik met den inhoud van die stukken ben
bekend geworden , zoo zal ik van hetgeen ten op-
zigte dezer geschiedenis daarin voorkomt, het
meest belangrijke opgeven. l
l
ë
i