HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 16

JPEG (Deze pagina), 573.13 KB

TIFF (Deze pagina), 6.11 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

9
»zeggen, dat dit tot uitgaven kan leiden, die de
»tijdelijk bespaarde kosten van het tegenwoordige
>>onderhoud zeer verre zouden overtreH`en."
Toen op 15 Januarij 1860 die verontrustende
toestand nog bleef voortduren, en op alle de
voor dien tijd ingediende adressen niets geen ant·
woord kwam, werd door de schippers besloten ,
eene Commissie van twee leden te benoeme11 ,
zijnde geweest H. TEN HAVE, van Dedemsvaart, en
K. J. TROOST, van Hoogeveen, ten einde den Mi-
nister hierover mondeling te spreken.
i Nadat door die Commissie in Februarij aan
E den Minister de meest bekende bezwaren, die
door de inkorting van het eiland zouden ont-
staan , onder de aandacht waren gebragt, en op
staking der werkzaamheden was aangedrongen,
en zij met belangstelling werd gehoord , verblijdde
het haar van Z. E. te vernemen, dat, ofschoon
hij wel niets kon beloven, men er evenwel op
konde rekenen , dat de zaak zou worden onder-
· zocht.
Bij die gelegenheid hebben den VVelEd.
Hoer MIJEB, Vertegenwoordiger uit Overijssel,
ook gesproken , en 1net alles bekend gemaakt;
deze beloofde hun wel alle medewerking ,
evenwel kon hij niet ontveinzen, dat, in aan-
merking de ontvolking van Schokland uit het be-
ginsel van bezuiniging was bevolen, en er zoo-
vele niillioenen voor Spoorwegen als meerdere
groote werken benoodigd waren , het bezwaarlijk